ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONS AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VOOR TRIMMEND NEDERLAND

Deze algemene voorwaarden kunnen en mogen uitsluitend worden

gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten zijn bij de Vereniging voor

Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze

algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair

gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister

onder KvK-nummer 32171818.

2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van

deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder

aangesloten bij de VVTN.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer

een overeenkomst heeft gesloten.

4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de

opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de

ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van

de opdrachtgever.

5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die

in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de

ondernemer wordt gesteld.

6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien

van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of

verfraaien van het huisdier.

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als

communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de

ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze

uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de

ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de

ondernemer, derden worden betrokken.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan

uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige

bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen

onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in

onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling

te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE

 OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer

is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod

van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever

onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met

betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier

waarop de overeenkomst betrekking heeft.

3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor

vervolgovereenkomsten.

4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het

aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet

conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór

totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van

de soort en aard van het huisdier en van alle overige

omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van

belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking

gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent

vóór totstandkoming van de overeenkomst door de

opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden in welk geval de

annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van

overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde

in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst

aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling

van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren

conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot

mogen worden gesteld.

2. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden

de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór

uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer

teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de

dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het

welzijn van het huisdier dit vordert.

3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het

huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van

de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te

verstrekken.

ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het

voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te

wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is

gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het

huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is

de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder

toestemming van de opdrachtgever.

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of

veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in

verband staande extra kosten voor rekening van de

opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig

informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te

berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf

had moeten begrijpen.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk

opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De

opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en

termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd

of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan

pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is

gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,

daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering

aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert

evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de

opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende

omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op

grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend

kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten

voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de

door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling

van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de

opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de

hierbedoelde kosten door te berekenen.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien

nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet

van hem kan worden gevergd.

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens

het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en

worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren

overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.

2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48

uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór

het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de

opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs

verschuldigd.

4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs

verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het

overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

ARTIKEL 7. | RECLAMES

1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn

huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de

overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond

mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de

gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval

dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is

de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn

huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de

ondernemer.

2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer

gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor

kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het

huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op

locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op

een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te

bepalen tijdstip.

3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de

ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de

door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst

waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.

4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige

(schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al

zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst

op te schorten of, indien de omstandigheden dat

rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te

ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de

overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel

na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van

dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is

of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van

hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is

onder meer sprake indien:

 het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op

de veiligheid of overige belangen van de

ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor

hem bezwaarlijk maakt;

 het huisdier anderszins onhandelbaar is.

3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst

door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden

schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van

schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op

grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en

ontbindingsrecht.

5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel

ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond

opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de

ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is,

zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever,

gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden

prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en

aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband

met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht

benodigde middelen gerechtvaardigd is.

2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden

overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent

uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien

partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de

opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de

overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen

condities te willen nakomen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de

opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante

betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door

hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.

4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient

betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde

betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven

wijze.

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van

de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het

verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente

verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de

dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever

verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De

buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens

de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT

Behoudens het geval waarin betaling achteraf is

overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier

onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn

betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is

nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit

vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van

opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een

pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten,

waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met

het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening

van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN

 GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN

1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het

kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante

gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter

beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een

database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij

VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in

geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van

andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten

ondernemers uit te wisselen.

2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de

ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het

kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de

ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN

machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan

wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten

rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer

verplicht een dergelijk verzoek van de ondernemer te

aanvaarden.

3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent

zijn klachten over de ondernemer, aan de hand waarvan

VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan

optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen

kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt

geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd

het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.

4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen

(persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en

uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de

vorige leden worden gebruikt.

5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de

stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever

verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door

VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat

de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige

voorwaarden heeft ingestemd.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de

uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever

geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist

of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het

huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer

toe te rekenen oorzaak.

2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door

de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van

de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde

van het betreffende huisdier.

3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de

aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe

schade wordt uitsluitend verstaan:

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak

en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden;

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover

deze aan de ondernemer toegerekend kunnen

worden;

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.

4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder

strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe

eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de

gegeven omstandigheden uitkeert.

5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid

van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer

vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde

dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of

interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de

overeenkomst door de ondernemer.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking

van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en

de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN

overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan

worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich

optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te

beslechten.